sorti le 13/10/05 sorti le 08/12/05 sorti le 09/02/06 sorti le 13/04/06 sorti le 08/06/06 sorti le 17/08/06
sorti le 12/10/06 sorti le 14/12/06 sorti le 08/02/07 sorti le 12/04/07 sorti le 14/06/07 sorti le 23/08/07
sorti le 11/10/07 sorti le 14/02/08 sorti le 10/04/08 sorti le ??? sorti le ??? sorti le ???
Couvertures françaises des 15 volumes en cours de parution chez Kurokawa